INFORMACJE

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy o zasadach ochrony danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Firma Libra Plast z siedzibą przy ul. 3 Maja 20 J, 55-200 Oława
(zwany dalej Administratorem).
Z Administratorem można kontaktować osobiście w naszej siedzibie, listownie i pod adresem e-mail:
info@libra-plast.com.pl, lub telefonicznie pod telefonem +48 666 318 230
Cele i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
Prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
Wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO),
Dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO).
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa niektórych danych będą następujące kategorie podmiotów:
Upoważnieni pracownicy Administratora
Podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane)
Podmioty świadczące na rzecz Administratora czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa
Inne podmioty zewnętrzne, przy pomocy których Administrator prowadzi swoją działalność w tym również w zakresie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników.
Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z regulacjami RODO przysługuje Państwu:
Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia sprzeciwu;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2, 00–193 Warszawa.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.